Навчальний процес

Навчально-виховний процес у ліцеї будується на основі власного статуту, річного плану роботи, базових навчальних планів та програм Міністерства освіти і науки.

Ліцей планує свою роботу самостійно. Основним документом, що визначає повсякденну діяльність ліцею, є річний план роботи. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес , є робочий навчальний план. 

Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники ліцею самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти, вищої від рівня державних стандартів.

Ліцей здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання із проживанням учнів у ліцеї-інтернаті.

Щоденна кількість і послідовність навчальних, навчально-тренувальних занять визначається розкладом уроків, що складається відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, затверджується начальником ліцею.

Порядок організації навчального процесу, форми навчання та контролю за набуттям знань, вмінь і навичок, порядок проведення державної підсумкової атестації ліцеїстів, терміни початку і закінчення навчального року та тривалість канікул встановлюються ліцеєм відповідно до законодавства та нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України. 

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня, у День знань, і закінчуються у восьмих класах після навчальної практики, у десятих класах – після польових зборів, у випускних класах – після завершення державної підсумкової атестації.

Навчальний процес здійснюється за семестровою системою навчання.

Структурою навчального року встановлюються зимові та Великодні канікули. Тривалість канікул протягом навчального року - не менше 30 календарних днів

Тривалість уроків у ліцеї становить 45 хвилин.

В другій половині дня проводиться самопідготовка ліцеїстів до занять під керівництвом вихователів.

Ліцеїсти, які мають позитивні річні підсумкові оцінки, переводяться до наступного класу.

Ліцеїсти, які мають за підсумками семестру та навчального року початковий рівень досягнень у навчанні (1,2,3 бали) хоча б з одного предмета за рішенням педагогічної ради та згідно наказу начальника відраховуються з ліцею незалежно від того, в якому класі вони навчаються, про що письмово в двотижневий термін повідомляється органам управління освіти за місцем проживання ліцеїста. Учні-сироти переводяться в загально-освітні інтернати.

Питання відрахування з ліцею за недисципліновність або за низькі моральні якості вирішується педагогічною радою ліцею та відповідним наказом начальника ліцею незалежно від терміну навчання ліцеїста. До таких дисциплінарних проступків відносяться :

а) наруга над державною символікою;

б) безпідставний систематичний пропуск занять;

в) крадіжки, руйнування ліцейного майна;

г) самовільне залишення ліцею;

д) вживання спиртних напоїв, наркотичних, токсичних речовин;

е) нестатутні відносини.

Log in