Освітні програми

РОЗДІЛ І

Призначення ліцею та засіб його реалізації

 

Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти, сприяє вільному розвитку людської особистості, зумовлює модернізацію факторів, від яких залежить якість освітнього процесу, змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю і оцінювання, управлінських рішень, взаємо-відповідальності учасників освітнього процесу. Пріоритетною складовою частиною патріотичного виховання, є військово-патріотичне виховання, зорієнтоване на формування у зростаючої особистості готовності до Захисту Вітчизни, розвиток бажання здобути військові професії, проходити службу у Збройних Силах України як особливому виді державної служби. Організація військово-патріотичного виховання молоді спрямована на підготовку її до оволодіння військовими професіями, формування психологічної та фізичної готовності до служби в Збройних Силах України, задоволення потреби підростаючого покоління у постійному вдосконаленні своєї підготовки до захисту Вітчизни. Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради забезпечує всебічний розвиток, виховання і соціалізацію особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Освітня програма Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради розроблена на виконання Закону України «Про освіту», прийнятого 05.09.2017, що набув чинності 28.09.2017, Постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», Постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта),Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта).

Структурно-освітня програма ліцею – це сукупність освітніх програм ІІ-ІІІ рівнів навчання (базової загальної середньої освіти та профільної загальної середньої освіти).

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 8-9-х класів закладів загальної середньої освіти складає: для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік, для 10-х класів – 1330 годин/навчальний рік, для 11-х класів – 1330 годин/навчальний рік.

Повна загальна середня освіта Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату дає два рівні освіти, визначені нормативно-правовою базою України:

-         базова середня освіта тривалістю два роки (8-9 клас);

-         профільна середня освіта тривалістю два роки (10-11 клас).

Враховуючи військово-спортивний профіль навчання збережено наступність – програма ІІІ рівня базується на програмі ІІ рівня навчання.

Дана Освітня програма створена відповідно до статті 33 Закону України «Про освіту», прийнятого 05.09.2017, що набув чинності 28.09.2017,  відповідно до  наказів МОН України №405,406,408 від 20.04.2018, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 23.11.2011 № 1392. Навчальний план (розділ 4) погоджується педагогічною радою ліцею та затверджується начальником ліцею щорічно до 01 вересня поточного року. 

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

-       Мови і літератури

-       Суспільствознавство

-       Мистецтво

-       Математика

-       Природознавство

-       Технології

-       Здоров’я і фізична культура

Навчальні плани ІІ та ІІІ ступенів передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети і курси за вибором. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову, що є компонентом, що задовольняє освітні потреби учнів та їх батьків.

Повноцінність базової  та повної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету. Освітня програма не включає освітні послуги, які надає ліцей за батьківські кошти.

Години варіативної складової розподіляються на:

-         упровадження курсів за вибором: Захист Вітчизни (8-9 кл); історія українського війська (8-9, 11кл.);

-         факультативні заняття: християнська етика (8-9, 11 кл.); синтаксис сучасної української мови. Просте речення (8 кл.); мова, як генетичний код народу (9 кл.); методи розв’язування задач з фізики (11 кл.); готуємось до ЗНО (11 кл.)

Відповідно до наказів МОН України від 20.04.2018 року №405,406, враховуючи військово-спортивний профіль ліцею, здійснено перерозподіл годин між освітніми галузями інваріантної складової: за рахунок зменшення кількості годин  трудового навчання, зарубіжної літератури, основ здоров’я збільшено кількість годин на вивчення алгебри, іноземної мови, Захисту Вітчизни та фізичної культури.  Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлена відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» (таблиці 1,2 Навчального плану (Розділ 4)).

Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради працює в режимі повного дня, таблиця розподілу навчального часу, передбаченого на додаткове опрацювання навчальних дисциплін у другій половині дня додається окремо (додаток 2 Навчального плану). Кількість часу для додаткового опрацювання для кожного класу не перевищує норми, визначені ДСанПіН 5.5.2.008-01 у частині виконання домашніх завдань.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами).

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальний план Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату зорієнтований на роботу основної школи за 6-денним навчальним тижнем.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Досягнення мети, тим самим призначення ліцею, забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, визначених Законом України «Про освіту»:

-       вільне володіння державною мовою;

-       здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами;

-       математична компетентність;

-       компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

-       інноваційність;

-       екологічна компетентність;

-       інформаційно-комунікаційна компетентність;

-       навчання впродовж життя;

-       громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

-       культурна компетентність;

-       підприємливість та фінансова грамотність;

-       інші компетентності, передбачені  Державним стандартом освіти.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

№ з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються над предметні зв’язки, класні (взводні), ротні та загальноліцейні проекти.

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров'я і безпека

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Вимоги до осіб, які здобувають базову середню освіту

та профільну середню освіту

         Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Учні, які вступають до ліцею після 7-го класу на 1 вересня поточного навчального року повинні продовжити здобуття базової середньої освіти. Протягом навчального року може як виняток здійснюватись добір учнів на вакантні місця у 8,9,10 класи, з числа охочих, при умові успішного проходження випробувань (Правила прийому). Випускники   9-го класу ліцею, за підсумками річних оцінок та ДПА зараховуються на подальше навчання в 10-й клас на підставі рішення педагогічної ради ліцею та відповідного наказу начальника ліцею без вступних випробувань. Інші випускники 9-го класу ліцею можуть брати участь у вступних випробуваннях в 10-й клас (на вакантні місця) на загальних підставах і за умовами прийому. З метою реалізації військово-спортивного профілю навчання (10-11 клас) поглиблено вивчаються предмети фізичної культури та Захисту Вітчизни.

         Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

-         формування компетентностей;

-         розвитку компетентностей;

-         перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

-         корекції основних компетентностей;

-         комбінований урок.

Формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу.

Можливо проводити заняття в малих групах (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

-         кадрове забезпечення освітньої діяльності;

-         навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

-         матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

-         якість проведення навчальних занять;

-         моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

-         Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

-         оновлення методичної бази освітньої діяльності;

-         контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

-         моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

-         створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма закладу базової середньої освіти та профільної середньої освіти передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

РОЗДІЛ ІІ

«Модель» випускника ліцею

Згідно з гарантованим Конституцією України правом молоді на одержання повної загальної середньої освіти та Закону України «Про освіту» Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат визначає основну мету своєї діяльності: забезпечення всебічного розвитку дитини як особистості, розвитку її талантів, розумових та фізичних задатків і здібностей, виховання високих моральних якостей, формування у ліцеїстів стійких національно-патріотичних переконань.

Ліцей є першою ланкою підготовки кадрів для Збройних Сил України і виступає базисом створення цілісної системи безперервного навчання та виховання майбутніх офіцерів Збройних Сил України та інших силових структур.

Згідно з Положенням про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, затвердженим Постановою КМУ № 717 від 29.04.1999 року, діяльність ліцею будується на принципах гуманізації та демократизму, які визначають головні  завдання:

-         надання вихованцям ліцею (далі - ліцеїстам) освіти в обсязі, визначеному державними стандартами  для повної загальної середньої освіти;

-         забезпечення набуття ліцеїстами знань і навичок з військової та фізичної підготовки понад державний стандарт;

-         виховання у ліцеїстів високих моральних якостей, дисциплінованості, любові до військової служби та професії офіцера на основі військово-професійної орієнтації;

-         підготовка морально та фізично здорових, вольових осіб,  здатних переносити труднощі військової служби;

-         організація навчально-виховного процесу на основі максимального врахування і розвитку індивідуальних здібностей, нахилів, обдарованості дітей;

-         автономність ліцею у виборі форм і методів навчально-виховного процесу;

-         виховання ліцеїста як громадянина України, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях;

-         формування у школярів уміння і бажання вчитися, виховання потреби і здатності до навчання впродовж всього життя, вироблення вмінь практичного і творчого застосування набутих знань;

-          становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, технологічної, комунікативної і соціальної компетентності на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння методами і формами практичної і пізнавальної діяльності.


МОДЕЛЬ ВИПУСКНИКА ПРИКАРПАТСЬКОГО ВІЙСЬКОВО-СПОРТИВНОГО ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ

Цілі та завдання освітнього процесу ліцею

         Цілі та задачі освітнього процесу на кожному рівні реалізації освітніх програм обумовлені «моделлю» випускника ліцею. Перед ліцеєм поставлені такі цілі освітнього процесу:

·                     забезпечити засвоєння учнями обов’язкового мінімуму змісту основної, середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;

·                     гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;

·                     створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм;

·                     забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров'я учнів;

·                     набуття ліцеїстами глибоких знань і навичок з широкого кола загальноосвітніх дисциплін та дисциплін військово-спортивного циклу;

·                     виховання у ліцеїстів високих моральних якостей, дисциплінованості, любові до військової служби та професії офіцера Збройних Сил України та інших силових структур;

·                     формування навичок свідомого виконання наказів та розпоряджень командирів на основі військово-професійної орієнтації.

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» ліцей має два ступені: основна школа (8-9 класи) і старша (10-11 класи), які функціонують разом.  У 8-9 класах здійснюється загальноосвітня допрофільна підготовка, що є фундаментом базової загальної середньої освіти, формує у ліцеїстів готовність до подальшого здобуття освіти  військово-спортивного профілю.

У старшій школі (10-11 класи) здійснюється профільна підготовка, завершується формування цілісної картини світу, оволодіння способами пізнавальної і комунікативної діяльності, вміння самостійно отримувати інформацію з різних джерел,  застосовувати її на практиці, висловлювати свою точку зору на події, обґрунтовувати та відстоювати її, застосовувати на практиці знання, вміння і практичні навички в об’ємі знань молодшого командира з профільних дисциплін.

 

РОЗДІЛ ІV

Навчальний план та його обґрунтування

Навчальний план Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради щорічно схвалюється педагогічною радою навчального закладу та затверджується наказом начальника ліцею.

Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступеня військово-спортивного профілю навчання для дітей віком з 13 років. В 2018/2019 н.р. у ліцеї навчається 311 ліцеїстів у 12 класах. З них: 52 – у 8-х класах, 95 – у 9-х класах, 90 – у 10-х класах, 74 – у 11-х класах.

У 2018/2019 навчальному році ліцей працюватиме за шестиденним робочим тижнем.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» та рекомендацій МОН України 2018/2019 навчальний рік розпочинається у День знань – 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний план Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 23.11.2011 № 1392, на основі державних освітніх стандартів і зразків освітніх навчальних програм, курсів, дисциплін, відповідно до вимог нормативних актів, що визначають обов’язковий мінімум змісту та вимоги до рівня підготовки учнів за відповідною освітньою програмою. Структурно-освітня програма ліцею – це сукупність освітніх програм ІІ-ІІІ рівнів навчання (базової загальної середньої освіти та профільної загальної середньої освіти). Навчальний план розроблено:

-       для 8-9-х класів – на основі Типової освітньої програми, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 №405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»;

-       для 10 класів – на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України  від 20.04.2018 №408 (для 10-х класів, Державний стандарт 2011 року);

-       для 11 класів – на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України  від 20.04.2018 №406 (для 11-х класів, Державний стандарт 2004 року);

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за №157/26602) учні 9-х та 11-х класів складають державну підсумкову атестацію.

Враховуючи профіль ліцею, відповідно до навчальної програми з предмету «Захист Вітчизни» (профільний рівень), інструктивно-методичного листа МОН України від 06.02.2008 №1/9-61 у 10-х класах в період з 28.05.19 по 08.06.19 проводяться військово-польові збори. Річна оцінка з предмету «Захист Вітчизни» у 10 класах виставляється, враховуючи результати підсумкового іспиту військово-польових зборів.

Навчальний план включає в себе інваріантну  та  варіативну складову. Враховуючи профіль ліцею, відповідно до наказу МОН України  від 20.04.2018 №405 у 8-х та 9-х класах здійснено перерозподіл годин між освітніми галузями інваріантної складової: за рахунок зменшення кількості годин  трудового навчання, зарубіжної літератури, основ здоров’я збільшено кількість годин на вивчення алгебри та фізичної культури. У 10-11 класах вводяться спарені уроки, відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №408, №406 частину годин варіативної складової збільшено на вивчення окремих предметів інваріантної складової, а саме: української та іноземної мов, математики, історії України та Захисту Вітчизни.

Варіативна частина навчального плану включає в себе:

додатковий час на вивчення таких навчальних предметів:

-         українська мова;

-         іноземна мова;

-         історія України;

-         алгебра;

-         геометрія;

-         математика;

-         Захист Вітчизни (10-11 кл);

введення курсів за вибором:

-         Захист Вітчизни (8-9 кл);

-         історія українського війська (8-9, 11кл.);

факультативні заняття:

-         християнська етика (8-9, 11 кл.);

-         синтаксис сучасної української мови. Просте речення (8 кл.);

-         мова, як генетичний код народу (9 кл.);

-         методи розв’язування задач з фізики (11 кл.);

-         готуємось до ЗНО (11 кл.)

            Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» та від 08.04.2016 №401 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року №128» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за №645/ 28775, листа МОН України №1/9-322 від 18.05.2018 «Розяснення щодо порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у ЗНЗ в умовах повної або часткової інтеграції різних освітніх галузей» вводиться поділ класів на групи при вивченні української мови, іноземної мови, інформатики, фізичної культури та трудового навчання.

 З метою підготовки ліцеїстів до подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах вводяться спарені уроки з профільних предметів: фізичної культури та Захисту Вітчизни, з предметів інваріантної складової.

Навчання в ліцеї здійснюється за навчальними програмами (додаток 1) затвердженими наказами МОН України: для 8-9 класів відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 та від 23.10.2017 №1407; для 10-11 класів – наказ Міністерства освіти і науки України від 07.07.2016 № 826. Відповідно до Листа МОН України №14.1/12-1-437 предмет «Захист Вітчизни» у 8-9 класах викладається за Програмою для ліцеїстів 8-9 класів Прикарпатського ВСЛІ «Захист Вітчизни» (Мартинюк М.Л.,  Грубальський Р.Б.), для 10-11 класах – відповідно до наказу МОН України від 23.10.2017 №1407 за Навчальною програмою «Захист Вітчизни» для навчальних закладів системи загальної середньої освіти (профільний рівень).

Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради працює в режимі повного дня, таблиця розподілу навчального часу, передбаченого на додаткове опрацювання навчальних дисциплін відображається у графіку консультаційних занять. Кількість часу для додаткового опрацювання для кожного класу не перевищує норми, визначені ДСанПіН 5.5.2.008-01 у частині виконання домашніх завдань.

Навчальний план ІІ ступеня на 2018/2019 н.р.

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Інваріантна складова

8-А

8-Б

9-А

9-Б

9-В

9-Г

Українська мова

2

2

2

2

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

2

Іноземна мова

3

3

3

3

3

3

Зарубіжна література

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Історія України

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

1

1

Основи правознавства

 

 

1

1

1

1

Мистецтво

1

1

1

1

1

1

Алгебра

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

Геометрія

2

2

2

2

2

2

Біологія

2

2

2

2

2

2

Географія

2

2

1,5

1,5

1,5

1,5

Фізика

2

2

3

3

3

3

Хімія

2

2

2

2

2

2

Інформатика

2

2

2

2

2

2

Основи здоров’я

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Трудове навчання

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Фізична культура

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Разом

28+3,5

28+3,5

29,5+3,5

29,5+3,5

29,5+3,5

29,5+3,5

Варіативна складова

3

3

3

3

3

3

Курси за вибором:

2

2

2

2

2

2

Захист Вітчизни

1

1

1

1

1

1

Історія українського війська

1

1

1

1

1

1

Факультативні заняття:

1

1

1

1

1

1

Мова, як генетичний код народу

 

 

0,5

0,5

0,5

0,5

Синтаксис сучасної української мови. Просте речення.

0,5

0,5

 

 

 

 

Християнська етика

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Гранично допустиме навантаження на одного учня

35

35

36

36

36

36

Всього (без урахування поділу класів на групи)

34,5

34,5

36

36

36

36

 

Навчальний план ІІІ ступеня на 2018/2019 н.р.

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Інваріантна складова

10-А

10-Б

10-В

11-А

11-Б

11-В

Базові предмети

27

27

27

 

 

 

Українська мова

2

2

2

1+1

1+1

1+1

Українська література

2

2

2

2

2

2

Зарубіжна  література

1

1

1

1

1

1

Іноземна мова

2+1,5

2+1,5

2+1,5

3+0,5

3+0,5

3+0,5

Історія України

1,5

1,5

1,5

1,5+0,5

1,5+0,5

1,5+0,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

1

1

Громадянська освіта

2

2

2

 

 

 

Економіка

 

 

 

1

1

1

Художня культура

 

 

 

0,5

0,5

0,5

Людина і світ

 

 

 

0,5

0,5

0,5

Алгебра

 

 

 

2+1

2+1

2+1

Геометрія

 

 

 

1+1

1+1

1+1

Математика

3+2

3+2

3+2

 

 

 

Біологія

 

 

 

1,5

1,5

1,5

Екологія

 

 

 

0,5

0,5

0,5

Біологія і екологія

2

2

2

 

 

 

Географія

1,5

1,5

1,5

 

 

 

Психологія

 

 

 

1

1

1

Фізика

 

 

 

2

2

2

Астрономія

 

 

 

0,5

0,5

0,5

Фізика і астрономія

3

3

3

 

 

 

Хімія

1,5

1,5

1,5

1

1

1

Фізична культура

3+2

3+2

3+2

5

5

5

Захист Вітчизни

1,5+3,5

1,5+3,5

1,5+3,5

2+1

2+1

2+1

Вибірково-обовязкові предмети

2

2

2

 

 

 

Інформатика

1

1

1

1

1

1

Технології

 

 

 

1

1

1

Мистецтво

1

1

1

 

 

 

Разом

29+9

29+9

29+9

30+5

30+5

30+5

Варіативна складова

 

 

 

3

3

3

Курси за вибором:

 

 

 

1

1

1

Історія українського війська

 

 

 

1

1

1

Факультативні заняття:

 

 

 

2

2

2

Методи розв’язування задач з фізики

 

 

 

0,5

0,5

0,5

Готуємось до ЗНО

 

 

 

1

1

1

Християнська етика

 

 

 

0,5

0,5

0,5

Гранично допустиме навантаження на одного учня

33

33

33

36

36

36

Всього фінансується (без урахування поділу класів на групи)

38

38

38

38

38

38

 

Додаток 1

 

Перелік навчальних програм

 

з/п

Автор та назва програми

Клас вивчення

Установа, котра затверджувала або схвалювала

Дата затвердження чи схвалення

Вихідні дані протоколу органу

1

2

3

4

5

6

1         

Українська мова

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

 (5-9 класи)

8-9

Міністерство освіти і науки України

2017

Накази МОН

від 07.06.2017 №804;

від 23.10.2017 №1407

2         

Українська мова

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

10-11

Міністерство освіти і науки України

2016

Наказ МОН України від 14.07.2016 №826

3         

Українська література

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

5-9 класи

8-9

Міністерство освіти і науки України

2012

(зі змінами 2015-2017)

Наказ МОН України від 07.06.2017 №804

4         

Українська література Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

10-11 класи

Рівень стандарту

10-11

Міністерство освіти і науки України

2011

2016

Відповідно до Постанови Кабміну України від 23.11.2011 №1392, Концепції «Нової української школи»

5         

Збірник програм курсів за вибором і факультативів з укр.. мови / заг. редакц. К.В Таранік-Ткачук

8-10

Міністерство освіти і науки України

2010

Лист №14/18-Г-361

6         

Зарубіжна література

Програми із зарубіжної літератури для 5-9 класів для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

8-9

Міністерство освіти і науки України

2012

(зі змінами 2015-2017)

Наказ МОН України від 07.06.2017 №804

7         

Зарубіжна література

Програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

Рівень стандарт

10-11

Міністерство освіти і науки України

2011

2016

Відповідно до Постанова Кабміну України від 23.11.2011 №1392, Концепції Нової української школи,

наказ МОН України

від 14.07.2016

№ 826

8         

Іноземні мови для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

 

8-9

Міністерство освіти і науки України

2017

Наказ Міністерства освіти і науки України  від 23.10.2017 №1407

9         

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи Іноземна мова (Рівень стандарту Академічний рівень Профільний рівень)

10-11

Міністерство освіти і науки України

2016

Накази Міністерства  освіти і науки України

від 27.08.2010 №834,

від 07.07.2016

№ 826

10     

Правознавство. Навчальна програма для 9 класу з основ правознавства для загальноосвітніх навчальних закладів

9

Міністерство освіти і науки України                                 

2016

2017

Наказ Міністерства  освіти і науки України від 07.06.2017 №804

11     

Правознавство (рівень стандарту) (Палійчук Н.Й, Котюк І. І

10-11

Міністерство освіти і науки України

2010

2016

Накази Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010

№ 1021 зі змінами, внесеними

наказом МОН від 14.07.2016 №826

12     

Людина і світ. 11 клас

11

Міністерство освіти і науки України

2010 

Наказ МОНУ

від 28.10.2010

№ 1021

13     

Історія України 5-9 класи.

Навчальна програма з історії для загальноосвітніх навчальних закладів

8-9

Міністерство освіти і науки України

2012

2015

2017

Накази Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 №585, від 13.01.2017 №52,

від 10.02.2017 №201,

від 07.06.2017 №804

14     

Історія: Україна і світ

10-11

Міністерство освіти і науки України

2010

2016

Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016

 № 826

 

15     

Програма «Історія українського війська»

Авт. Нищак О.М., Гуцуляк Н.Ю.

8-11 кл.

Івано-Франківський ОІППО

2012

Витяг з протоколу №3 засідання науково-методичної ради ОІППО

16     

Всесвітня історія Програми для загальноосвітніх навчальних закладів Всесвітня історія. 5-9 класи» (зі змінами)

8-9

Міністерство освіти і науки України

2017

Накази МОН

від 07.06.2017 №804;

від 23.10.2017 №1407

17     

Всесвітня історія

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітня історія 10-11 класи. Рівень стандарту.

10-11

Міністерство освіти і науки України

2009

2016

Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016

 № 826

 

18     

Громадянська освіта

Навчальна програма інтегрованого курсу для 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів

10

Міністерство освіти і науки України

2016

Наказ Міністерства  освіти і науки України

від 07.07.2016

№ 826

19     

Географія. Навчальна програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

8-9

Міністерство освіти і науки України

2017

Наказ МОН України від 07.06.2017 №804

20     

Географія. 10 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень.

Київ, 2010.

10

Міністерство освіти і науки України

2010

2016

Накази Міністерства освіти і науки України

від 28.10.2010

№ 1021,

від 14.07.2016

№ 826

21     

Навчальна програма  з економіки для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень.

11

Міністерство освіти і науки України

2010

Наказ МОНУ

від 28.10.2010

№ 1021

22     

Основи здоров’я. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

8-9

Міністерство освіти і науки України

2017

Накази МОН України

від 07.06.2017 №804

23     

Біологія. Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Біологія. 6-9 класи»

8-9

Міністерство освіти і науки України

2017

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

24     

Біологія і екологія

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти

10-11 класи

Рівень стандарту

10-11

Міністерство освіти і науки України

2017

Наказ МОН України

від 23.10.2017

 № 1407

25     

Математика.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика 5–9 класи»

8-9

Міністерство освіти і науки України

2017

Накази МОН України

від 10.02.2017 №201,

від 07.06.2017 №804;

від 23.10.2017 №1407

26     

Навчальна програма з математики

(алгебра і початки аналізу та геометрія) для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту

10-11

Міністерство освіти і науки України

2010

2016

Накази Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010

№ 1021,

від 14.07.2016

№ 826

27     

Інформатика

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

8-9

Міністерство освіти і науки України

2017

Наказ МОН України

від 07.06.2017 №804

28     

Інформатика. Навчальна програма   вибірково-обовязкового предмету для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту)

10-11

Міністерство освіти і науки України

2011

2016

Відповідно до Постанови Кабміну України від 23.11.2011 №1392, Концепції «Нової української школи»

29     

Хімія. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія 7-9 класи (оновлена)

 

8-9

Міністерство освіти і науки України

2017

Наказ МОН України від 07.06.2017 №804

30     

Хімія

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти

10-11 класи

Рівень стандарту

10-11

Міністерство освіти і науки України

2017

Наказ МОН України

від 23.10.2017

№ 1407

 

31     

Фізика.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. 7-9 класи»

8-9

Міністерство освіти і науки України

2017

Накази МОН України

від 07.06.2017 №804;

від 23.10.2017 №1407

32     

Фізика

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів

10-11 класи

Рівень стандарт

 

10-11

Міністерство освіти і науки України

2011

2016

Відповідно до Постанови Кабміну України від 23.11.2011 №1392, Концепції Нової української школи,

наказ МОН України

від 14.07.2016 №826

33     

Астрономія. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарт.

10-11

Міністерство освіти і науки України

2011

2016

 

Відповідно до Постанови Кабміну України від 23.11.2011 №1392, Концепції Нової української школи

34     

Фізична культура. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи

8-9

Міністерство освіти і науки України

2017

Накази МОН

від 10.02.2017 №201,

від 13.01.2017 №52,

від 07.06.2017 №804

35     

Фізична культура Навчальна програма Фізична культура Профільний рівень

10-11 класи

10-11

Міністерство освіти і науки України

2017

Наказ МОН України

від 22.03.2017

№ 451

36     

Трудове навчання. 5-9 класи.  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

8-9

Міністерство освіти і науки України

2017

Накази МОН

від 10.02.2017 №201,

від 07.06.2017 № 804

37     

«Захист Вітчизни» Програма для ліцеїстів 8-9 класів Прикарпатського ВСЛІ. Мартинюк М.Л.,  Грубальський Р.Б.

8-9

Міністерство освіти і науки України

21.03.2014

Лист МОН України №14.1/12-1-437

38     

Навчальна програма «Захист Вітчизни». Для навчальних закладів системи загальної середньої освіти (профільний рівень)

10-11

Міністерство освіти і науки України

2017

Наказ МОН України

від 23.10.2017

№ 1407

39     

Програма «Основи християнської етики для учнів 1-11 класів». Львів:Свічадо.

8-11

Рекомендована  Міністерство освіти та науки України

2015

 

 

 

Лист МОН

від 16.07.2015 №1/ІІ-10027

40     

Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання. Математика. Частина ІІ. Профільне навчання/Упор. Н. С. Прокопенко, О. П. Вашуленко, О. В. Єргіна. –Х.:Вид-во «Ранок», 2-11. -384 с. –(Факультативи та курси за вибором)

10-11

Міністерство освіти і науки України

2010

Наказ МОН України

від 28.10.2010

№ 1021

41     

Методи розв’язування задач з фізики. (Збірник програм курсів за вибором і факультативів з фізики та астрономії.  6-12 класи. — X.: Вид. група «Основа», 2009.)

10-11

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист від 19.06.2009  №1/11-4349)

2009

Лист № 1/11-4349

42     

Навчальна програма «Мистецтво. 5-9 класи» Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. (авт. Л. Масол, О. Коваленко, Г. Сотська, Г. Кузьменко, Ж. Марчук, О. Константинова, Л. Паньків, І. Гринчук, Н. Новикова, Н. Овіннікова)

8-9

Міністерство освіти і науки України

2017

Накази МОН України
від 10.02.2017 №52,

від 07.06.2017 №804

43     

 «Художня культура» рівень стандарту

10-11

Міністерство освіти і науки України

2010

Наказ МОН України від 28.10.2010 №1021

44     

Технології

10-11 класи

Рівень стандарту

10-11

Міністерство освіти і науки України

2010

Наказ МОН України

від 28.10.2010

№ 1021

 

Перелік  підручників

 

№ з/п

Назва книги

Автори

Клас

Видавництво

Рік

1     

Українська мова (підручник)

Аврааменко О.М., Т.В.Борисюк,

Поштаренко О.М

8

К.: «Генеза»

2016

2     

Аврааменко О.М.

9

К.: «Генеза»

2017

3     

Глазова О., Кузнецов Ю.

10

К.: «Зодіак-Еко»

2010

4     

Заболотний О.В.,            Заболотний В.В.

11

К.: «Генеза»

2011

5     

 

 

Українська література

Слоньовська О.В.

8

К.: «Генеза»

2016

6     

Авраменко О.М.

9

К.: «Генеза»

2017

7     

Авраменко О.М.,             Пахаренко В.І.

10

К.: «Грамота»

2010

8     

Мовчан Р.В.,

Авраменко О.М.

11

К.: «Грамота»

2011

9     

Зарубіжна література

Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В.

8

К.: «Генеза»

2016

10     

.Ковбасенко Ю.І, Ковбасенко Л.В.

9

К.: «Генеза»

2017

11     

Звиняцьковський В.Я.,

Свербілева Т.Г.

10

К.: «Освіта»

2010

12     

Ісаєва О.О.,

Клименко Ж.В.

11

Х.: «Сиция»

2011

13     

Історія України

Власов В.С.

8

К.: «Генеза»

2016

14     

Гісем О.В., Мартинюк О.О.

9

Х.: «Ранок»

2017

15     

Кульчицький С.В.,

Лебедєва Ю.Г.

10

К.: «Генеза»

2010

16     

Пометун О.І.; Гупак Н.М.

11

К.: «Освіта»

2011

17     

 

 

Всесвітня історія

Гісем О.В., Мартинюк О.О.

8

Х.: «Ранок»

2016

18     

Гісем О.В., Мартинюк О.О.

9

Х.: «Ранок»

2017

19     

П. Полянський

10

К.: «Генеза»

2010

20     

Ладиченко Т.В.

11

К.: «Грамота»

2011

21     

 

Основи правознавства

Філіпенко Т.В.,

Сутковий В.Л.,

9

К.: «Генеза»

2017

22     

Гавриш С.Б., Сутковий В.Л., Філіпенко Т.В.

10

К.: «Генеза»

2010

23     

Людина і світ

Назаренко Н.В.

11

Х.: «Оберіг»

2012

24     

Англійська мова

Карп’юк О.Д.

8

Т.: «Астон»

2016

25     

Карп’юк О.Д.

9

Т.: «Астон»

2017

26     

Карп’юк О.Д.

10

Т.: «Астон»

2010

27     

Плахотник В.М.,

Мартинова Р.Ю.

11

Т.: «Астон»

2004

28     

Німецька мова

Сотников С.І.,.

Гоголєва Г.В

8

Х.: «Ранок»

2016

29     

Сотников С.І.,

Гоголєва Г.В.

9

Х.: «Ранок»

2017

30     

Басай Н.П.

10

К.: «Освіта»

2010

31     

Басай Н.П.

11

К.: «Освіта»

2010

32     

Алгебра

Бевз Г.П., Бевз Г.В.

8

Х.: «Фоліо»

2016

33     

Істер О.І.

9

К.: «Освіта»

2017

34     

Нелін С.П.

10

Х.: «Гімназія»

2010

35     

Нелін С.П., Долгова О.Є.

11

Х.: «Гімназія»

2011

36     

Геометрія

Бевз Г.П., Бевз Г.В., Владімірова Н.Г.

8

К.: «Фоліо»

2016

37     

Істер О.І.

9

К.: «Освіта»

2017

38     

Біляніна О.Я., Білянін Г.І., Швець В.О.

10

К.:  «Генеза»

2010

39     

Бевз Г.П., Бевз Г.В.,

Владімірова Н.Г.,

Владіміров В.М.

11

 К.: «Генеза»

2011

40     

Інформатика

Бондаренко О.О., Ластовецький В.В.,.Пилипчук О.П.

8

Х.: «Ранок»

2016

41     

Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.

9

Х.: «Ранок»

2017

42     

Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А.,

Шакотько В.В.

10

 К.: «Генеза»

2010

43     

Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А.,

Шакотько В.В.

11

К.: «Генеза»

2012

44     

Фізика

Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О.,. Божинова Ф.Я.,

Кірюхіна О.О.

8

Х.: «Ранок»

2016

45     

Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О.,. Божинова Ф.Я.,

Кірюхіна О.О.

9

Х.: «Ранок»

2017

46     

Бар’яхтар В.Г.,

Божинова Ф.Я.

10

Х.: «Ранок»

2010

47     

Сиротюк В.Д.

11

Х.: «Сиция»

2006

48     

Хімія

Буринська Н.М.

8

К.: «Педагогічна думка»

2016

49     

Буринська Н.М.,

Величко Л.П.

9

К.: «Педагогічна думка»

2017

50     

Попель П.П., Крикля Л.С.

10

Т.: «Академія»

2010

51     

Лашевська Г.А.

11

К.: «Генеза»

2006

52     

Захист Вітчизни

К. Пашко; І. Герасимов; Ю. Щирба; М. Фукя

Наказ МОН України №235 від 16.03.2011р.

11

Х.: «Сиция»

 

2012

53     

Основи здоров’я

Бойченко Т.Є., Василашко І.П., Гурська О.К.

8

К.: «Генеза»

2016

54     

Поліщук Н.М.

9

К.: «Генеза»

2017

55     

Трудове навчання (технічні види праці)

Терещук А.І., Захаревич М.І.

8

К.: «Літера ЛТД»

2016

56     

Терещук А.І.

9

К.: «Літера ЛТД»

2017

57     

Географія

Бойко В.М, Дітчук І.Л., Заставецька Л.Б.

8

Кам-Под.: «Абетка»

2016

58     

Бойко В.М, Дітчук І.Л., Гринюк Т.А., Смаль І.В., Харенко І.М.

9

Кам-Под.: «Абетка»

2017

59     

Біологія

Матяш Н.Ю., Остапченко Л.І., Пасічніченко О.М.

8

К.: «Генеза»

2016

60     

Остапченко Л.І., Балан П.Г., Поліщук В.П.

9

К.: «Генеза»

2017

61     

Балан П.Г.

10

К.: «Генеза»

2010

62     

Балан П.Г.

11

К.: «Генеза»

2006

63     

Астрономія

Пришляк М.П.

11

Х.: «Ранок»

2006

64     

Екологія

Царик Л.П.

11

К.: «Генеза»

2006

65     

Економіка

Радіонова І.Ф.

11

Кам-Под.: «Аксіома»

2006

66     

Мистецтво

Назаренко Н.В., Чєн Н.В., Галєгова Д.О.

8

Х.: «Оберіг»

2016

67     

Назаренко Н.В., Чєн Н.В., Севастьянова Д.О., Мерзлікіна М.М.

9

Х.: «Оберіг»

2017

68     

Художня культура

Назаренко Н.В.

11

Х.: «Оберіг»

2006

 

РОЗДІЛ V

Особливості організації освітнього процесу

та застосованих у ньому педагогічних технологій

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про освіту» ліцей має два ступені: базова середня освіта (8-9 класи) і профільна середня освіта (10-11 класи), які функціонують разом.  У 8-9 класах здійснюється загальноосвітня допрофільна підготовка, що є фундаментом базової загальної середньої освіти, формує у ліцеїстів готовність до подальшого здобуття освіти  військово-спортивного профілю.

У старшій школі (10-11 класи) здійснюється профільна підготовка, завершується формування цілісної картини світу, оволодіння способами пізнавальної і комунікативної діяльності, вміння самостійно отримувати інформацію з різних джерел,  застосовувати її на практиці, висловлювати свою точку зору на події, обґрунтовувати та відстоювати її, застосовувати на практиці знання, вміння і практичні навички в об’ємі знань молодшого командира з профільних дисциплін.

Освітній процес ліцею базується на органічному поєднанні таких складових, як:

- загальноосвітня;

- загальновійськова;

- фахова

Загальноосвітня підготовка

1 . Гуманітарна підготовка спрямована на:

-       формування гуманістичного мислення ;

-       опанування державною та іноземними мовами;

-       прилучення до літератури як мистецтва слова, образотворчого мистецтва, музики, краєзнавства і народознавства, надбань світової культури;

-       осмислення історичних подій, фактів, явищ;

-       формування світоглядної, правової, моральної, політичної, естетичної, економічної, екологічної культури;

-       затвердження пріоритетів здорового способу життя людини;

-       формування свідомості особливої місії військового - захищати Вітчизну, рідний дім, свій народ;

-     виховання духу ліцейського братства  у найкращих  військових традиціях .

2.  Природничо-математична підготовка спрямована на:

-          вивчення класичних основ відповідних дисциплін;

-          поєднання основ класичних природно-математичних дисциплін і сучасного  розуміння закономірностей будови світу;

-          забезпечення зв’язку фундаментальних дисциплін з дисциплінами фахового спрямування, їх оптимальне співвідношення.

Загальновійськова підготовка

Обсяг обов’язкових загальновійськових дисциплін повинен дати можливість випускнику ліцею у повні мірі виконувати обов'язки молодшого командира.

Фахова підготовка

Має на меті надати допомогу ліцеїстам у виборі майбутньої професії офіцера Збройних Сил України та інших силових структур і включає:

-                   вивчення історії України та її Збройних Сил;

-                   набуття ліцеїстами теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для служби в Збройних Силах України;

-                   ознайомлення та безпосередню участь у проведенні військових ритуалів: військових парадів, несення почесної варти, прийняття Обітниці ліцеїста;

-                   відзначення державних, професійних та ліцейних свят (День Збройних Сил України, День Захисника Вітчизни, День працівника фізичної культури, День ліцею, День відкритих дверей, День Героя);

-                   ознайомлення ліцеїстів з життям та бойовим навчанням частин, підрозділів ВНЗ Збройних Сил України;

-                   зустрічі з випускниками ліцею – курсантами ВНЗ, офіцерами, які проходять службу в Збройних Сил України та інших силових відомств;

-                   зустрічі з ветеранами визвольних змагань, Збройних Сил України, ветеранами АТО, учасниками миротворчих операцій, представниками ВВНЗ, видатними спортсменами Прикарпаття та України;

-                   підготовка та участь ліцеїстів у змаганнях різного рівня з спортивного та військово-прикладних видів спорту;

-                   ознайомлення із змістом спеціальних дисциплін.

         Освітній процес у ліцеї будується за принципом колективної творчої справи, що дозволяє залучати і вихователів, і вихованців як повноправних членів ліцейного колективу до активної участі у розв’язанні навчальних та виховних завдань.

         Навчальний план включає дві складові – інваріантна і варіативна.

         Інваріантна складова змісту є спільною для всіх середніх закладів освіти України і визначає її загальнодержавний компонент. Цій компонент забезпечує соціально-необхідний для кожного ліцеїста обсяг і рівень знань, вмінь і навичок з української мови, математики, фізики, іноземної мови та інших предметів на рівні державного стандарту.

         Варіативна складова змісту формується з урахуванням інтересів здібностей, життєвих планів ліцеїстів, доповнює державний компонент і забезпечує отримання ліцеїстами більш якісної освіти і поглиблення знань з  ряду предметів та майбутньої професії.

         Система навчання семестрова. Тривалість уроку – 45 хвилин. Заняття проводяться у навчальних кабінетах з кожного предмету. При вивченні української мови, іноземних мов, трудового навчання, при проведенні занять з фізичної підготовки (при умові наповнюваності класу кількістю 28 осіб), інформатики (при умові наповнюваності класу кількістю більше 16 осіб) взводи (класи) діляться на дві групи.

         Фахова підготовка ліцеїстів проводиться у відповідності з Навчальною програмою з фізичної культури для 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.11.2011 року №1392) та Навчальною програмою «Фізична культура профільний рівень 10-11-ті класи (лист Міністерства освіти і науки України від 31.08.2010 року №1/11-8298), спеціально фізична підготовка здійснюється згідно Навчальної програми «Захист Вітчизни» для ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою загальної середньої освіти (лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2011 року №1/9-622).

У навчанні ліцеїстів використовуються різноманітні форми та методи проведення класних та позакласних занять. У ліцеї об’єднані теоретичний і практичний компоненти навчання.

Теоретичний компонент складається з таких заходів:

-         планові уроки;

-         позаурочні заходи;

-         факультативи, курси за вибором;

-         набуття теоретичних знань з основ військової справи;

-         консультації та інше.

Практичний компонент складається з таких заходів:

-         практичні заняття та відпрацювання нормативів під час планових військово-польових зборів;

-         лабораторні роботи;

-         бойові стрільби;

-         польовий вихід та інше.

         Невід’ємним елементом загальної культури особистості є фізичне виховання. Основа фізичного виховання – утвердження здорового способу життя, повноцінний фізичний розвиток ліцеїстів, формування його фізичних здібностей. Ліцеїсти мають змогу займатись у спортивних гуртках та секціях за інтересами, брати участь у туристичних походах. Проводиться щорічна загальноліцейна спартакіада та військово-спортивні свята. 

         Навчання у ліцеї проводиться диференційовано, в залежності від базового рівня шкільної підготовки. Створюються умови для розвитку здібностей тих, хто навчається, застосовуються сучасні педагогічні новації та інформаційні технології, які стимулюють у ліцеїстів мотивацію для подальшого навчання у вищих військово-навчальних закладах та для самоосвіти.

         Згідно Статуту ліцею ліцеїсти, які не мають річних оцінок початкового рівня переводяться до наступного курсу (класу). Ліцеїсти, які мають річні оцінки початкового рівня, наприкінці навчального року (семестру) за рішенням педагогічної ради ліцею, наказом начальника ліцею відраховуються з навчального закладу, незалежно від того, на якому курсі вони навчаються.

         Питання відрахування з ліцею за недисциплінованість або внаслідок низьких моральних якостей вирішується педагогічною радою ліцею, незалежно від терміну навчання ліцеїста.

         З метою сприяння психічному та фізичному здоров’ю майбутніх військових фахівців, виробленню у них рис сміливості, мужності, самовладання в екстремальних ситуаціях, взаємовиручки, військової товариськості у ліцеї проводиться цілеспрямована виховна робота. Виховна робота в ліцеї є складовою частиною національного виховання в Україні. Вона спрямована на формування у ліцеїстів високих патріотичних, морально-психологічних та фізичних якостей, необхідних для військової служби на офіцерських посадах Збройних Сил України.

         Військово-патріотичне виховання в ліцеї є органічним компонентом військової освіти і передбачає формування у ліцеїстів необхідності незаперечного виконання Законів України, особистої відповідальності за захист України, сумлінності оволодіння військовою спеціальністю, дисциплінованості, організованості, мужності, сміливості, шанобливого ставлення до членів військового колективу, почуття військової товариськості та бойової взаємодопомоги, гордості за випускників ліцею-героїв АТО, поваги до підлеглих, відповідальності за їх здоров’я та добробут, швидку адаптацію до служби після закінчення ліцею. Складовою частиною патріотичного виховання, а в часи воєнної загрози – пріоритетною, є військово-патріотичне виховання, зорієнтоване на формування у зростаючої особистості готовності до захисту Вітчизни, розвиток бажання здобувати військові професії, проходити службу у Збройних Силах України як особливому виді державної служби. Системна організація військово-патріотичного виховання ліцеїстів спрямована на підготовку до оволодіння ними військовими професіями, формування психологічної та фізичної готовності до служби Збройних Силах України.

Основні напрямки виховання ліцеїстів:

-         формування національної свідомості, гідності, любові до рідної землі, свого народу, готовності до самопожертвування в ім’я захисту своєї Батьківщини;

-         впровадження в систему виховання ідеї державності,  незалежності України, будівництва Збройних Сил України як гаранта територіальної цілісності держави, недоторканості її кордонів;

-         наповнення виховання культурно-історичними надбаннями українського народу, героїчними традиціями визвольної боротьби;

-         використання зусиль ліцеїстів для військово-патріотичного виховання допризивної і призивної молоді.   

Психологічна служба ліцею ставить перед собою завдання психологічного супроводу навчально-виховного процесу і передбачає:

а) психолого-професійне обстеження юнаків з метою вивчення та оцінки таких характеристик особистості, як мотивації, психофізіологічних характеристик, соціально-психологічних особливостей, дисциплінованості  і морально-етичних якостей та оцінку пізнавальних психічних процесів (пам’яті, уваги, мислення, уяви, швидкості і координації рухів);

б) психолого-педагогічний супровід ліцеїстів, що передбачає створення соціально-психологічних умов для розв’язання ліцеїстами завдань (в освіті, соціалізації, психологічному розвитку), які виникають в процесі взаємодій у колективі;

в) активну роботу з педпрацівниками, що забезпечує їх психологічну діагностику на психопрофілактичній основі, координацію та інтеграцію в педколективі, що проявляється через довіру та високу вимогливість до кожного члена педколективу, конструктивності та діловій критиці, ефективності та дієвості впровадження інноваційних технологій;

г) забезпечення профілактики та корекцію девіантної поведінки, здійснення первинної профілактики шкідливих звичок, алкоголізму, наркоманії, надання ліцеїстам рекомендацій щодо вибору професій (в першу чергу – військових) та консультативно-методичної допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу.  

РОЗДІЛ VІ

Показники реалізації освітньої програми

         Загальна середня освіта є невід’ємною органічною складовою безперервної освіти. Вона є основою соціалізації молодої людини в суспільстві, фундаментом та основою для подальшої її освіти чи майбутньої трудової діяльності і забезпечує наступність у становленні людини в процесі її переходу від дитинства до дорослого життя. Тому ліцей дотримується, з одного боку наступності з базовою освітою, зокрема в питаннях базового компонента її змісту, з іншого – створює основу для загальнонаукової, загальнокультурної і допрофесійної підготовки фахівців до майбутньої професії офіцера ЗСУ та інших силових структур України.

         Ліцей є середнім загальноосвітнім навчальним закладом з військово-професійною спрямованістю навчання та виховання і належить до третього ступеня середньої загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням програм військово-спортивної підготовки юнаків з наданням їм знань, вмінь і практичних навичок в обсязі молодшого командира, підготовки до вступу у ВВНЗ Збройних Сил України і інші силових структур.

         Прийом до ліцею здійснюється відповідно до Правил прийому до Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради, погодженими департаментом освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації та затвердженими педагогічною радою ліцею.

         В ліцеї реалізується «Комплексна програма з фізичної підготовки учнів  8-11 класів Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату», метою якої є розвиток і постійне вдосконалення витривалості, сили, швидкості і спритності, покращення фізичного розвитку, зміцнення здоров’я і підготовки організму юнаків до особливостей військово-професійної діяльності.

 

Показники вступу відтворено у таблиці:

Профіль  ВНЗ

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ВНЗ МО

5,6%

3,9%

20,8%

43%

41%

32,6%

30,5%

ВНЗ інших силових структур

6,7%

19,7%

23,9%

10,4%

18,1%

39,1%

 

22%

 

Всього

12,3%

23,6%

44,7%

54,5%

59,1%

71,7%

52,7%

 

 

РОЗДІЛ VІІ

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

Реалізація змісту освіти у ліцеї та досягнення прогнозованого результату її роботи забезпечується програмно-методичним матеріалом, що відповідає Переліку навчальних програм для учнів закладів загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів, затвердженого наказами МОН від 23.10.2017 №1407, 24.11.2017 №1539, 14.07.2016 №826,  від 29.05.2015 №584, від 07.06.2017 №804. Досягнення поставлених цілей досягається через використання програмно-методичного комплексу GRAN, періодичної преси, методичних предметних журналів, інформаційних збірників, підручників, за якими працює ліцей, даних педагогічних знахідок, досвіду освітніх технологій.

У складанні «Освітньої програми Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради» брали участь:

1.     Начальник Прикарпатського ВСЛІ Івано-Франківської обласної ради полковник Мартинюк М.Л.

2.     Заступник начальника з навчальної роботи Риндич О.В.

3.     Заступник начальника з виховної роботи Барган Я.І.

4.     Заступник начальника з навчально-виховної роботи полковник     Куцань М.Н.

5.     Практичний психолог Рубінський М.М.

6.     Голови методичних об’єднань: Грубальський Р.Б., Войчишин В.І., Ільницька Н.Б., Нищак О.М., Війтик С.Б., Савчин Г.Д., Білічак Г.В.

7.     План «Освітньої програми Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради» обговорений на засіданнях методичних об’єднань ліцею.

 

Log in